آموزش گام به گام دروس تخصصي سال دوم حسابداري: شاخه فني و حرفه اي: شامل دروس 1- اصول حسابداري (1)، 2- آمار و مفاهيم آمار (1)، 3- امور عمومي بازرگاني،

آموزش گام به گام دروس تخصصي سال دوم حساب ...

ناشر : پيام دانش روز

پدیدآور: جمشيد واحدي

آموزش گام به گام دروس تخصصي سال سوم حسابداري: شاخه فني و حرفه اي، شامل دروس 1- اصول حسابداري (1)، 2- آمار و مفاهيم آمار (1)، 3- امور عمومي بازرگاني،

آموزش گام به گام دروس تخصصي سال سوم حساب ...

ناشر : پيام دانش روز

پدیدآور: جمشيد واحدي

اصول بازرگاني

اصول بازرگاني

ناشر : روز انديش

پدیدآور: مرتضي بيدآبادي امين


اصول بازرگاني و تجارت بين‌الملل

اصول بازرگاني و تجارت بين‌الملل

ناشر : ميعاد انديشه

پدیدآور: ‏‫ ‏‫عبدالحسين‬‬ ‏‫كرم‌پور‬

اصول تنظيم و كنترل بودجه مؤسسات خدماتي و بازرگاني

اصول تنظيم و كنترل بودجه مؤسسات خدماتي و ...

ناشر : ديباگران تهران

پدیدآور: فريدون يگانه


اصول توليد و بازرگاني در مهندسي پزشكي

اصول توليد و بازرگاني در مهندسي پزشكي

ناشر : نيكان طب

پدیدآور: محمدرضا عبداللهي

اصول حاكم بر قراردادهاي بيمه بازرگاني

اصول حاكم بر قراردادهاي بيمه بازرگاني

ناشر : قانون و قلم

پدیدآور: سعيد ابراهيم زاده


اصول مديريت بازرگاني

اصول مديريت بازرگاني

ناشر : مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي

پدیدآور: بهبود مالمير