كاشي كاري در حرم مطهر رضوي

كاشي كاري در حرم مطهر رضوي

ناشر : آستان قدس رضوي،شركت به نشر

پدیدآور: سيد هادي خورشيدي

نقش نهان: معرفي و شناسايي نقش مايه هاي انساني و جانوري در كاشي كاري هاي حرم مطهر رضوي (عهد صفويه تا دوران معاصر)

نقش نهان: معرفي و شناسايي نقش مايه هاي ا ...

ناشر : آستان قدس رضوي،شركت به نشر

پدیدآور: مهدي صحراگرد