آموزش تفكر انتقادي

آموزش تفكر انتقادي

ناشر : آرمان نگار

پدیدآور: بهرام موحدزاده

آموزش تفكر انتقادي

آموزش تفكر انتقادي

ناشر : طلوع دانش

پدیدآور: الهام ابوالفضلي

آموزش تفكر انتقادي

آموزش تفكر انتقادي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

پدیدآور: خدايار ابيلي


آموزش تفكر انتقادي به كودكان (حل موثر و تصميمات بهتر)

آموزش تفكر انتقادي به كودكان (حل موثر و ...

ناشر : انتشارات پشتيبان

پدیدآور: محمد شفيعي


آموزش تفكر انتقادي در كودكان

آموزش تفكر انتقادي در كودكان

ناشر : انتشارات شاه چراغ (ع)

پدیدآور: عليرضا صادقي

آموزش تفكر محور در كلاس درس با تاكيد بر منابع روايي و قرآني (تفكر انتقادي و خلاق)

آموزش تفكر محور در كلاس درس با تاكيد بر ...

ناشر : نورالحيات

پدیدآور: مهري صادقيان


آموزش سواد رسانه اي به دانش آموزان پايه ششم با رويكردي بر تفكر انتقادي و بر اساس حلقه كندوكاو

آموزش سواد رسانه اي به دانش آموزان پايه ...

ناشر : انتشارات پشتيبان

پدیدآور: سيدهادي حسيني