كتاب طلايي مديريت كيفيت و بهره وري: ويژه دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور

كتاب طلايي مديريت كيفيت و بهره وري: ويژه ...

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

پدیدآور: راضيه يوسفي

كتاب طلايي مديريت كيفيت و بهره وري: ويژه دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور

كتاب طلايي مديريت كيفيت و بهره وري: ويژه ...

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

پدیدآور: راضيه يوسفي

مديريت بهره وري و كيفيت

مديريت بهره وري و كيفيت

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

پدیدآور: اكبر عالم تبريز


مديريت كيفيت جامع و بهره وري

مديريت كيفيت جامع و بهره وري

ناشر : برترانديشان

پدیدآور: عليرضا آمرهئي

مديريت كيفيت و بهره وري

مديريت كيفيت و بهره وري

ناشر : انتشارات شريف زاده

پدیدآور: سيداحمد شيبت الحمدي

مديريت كيفيت و بهره وري

مديريت كيفيت و بهره وري

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

پدیدآور: اص‍غ‍ر آق‍اي‍ي


مديريت كيفيت و بهره وري

مديريت كيفيت و بهره وري

ناشر : دانشگاه يزد

پدیدآور: سيدمحمود زنجيرچي

مديريت كيفيت و بهره وري

مديريت كيفيت و بهره وري

ناشر : تايماز

پدیدآور: رضوان روستايي

مديريت كيفيت و بهره وري

مديريت كيفيت و بهره وري

ناشر : سروش گيتا

پدیدآور: جمال شهرابي


مديريت كيفيت و بهره وري

مديريت كيفيت و بهره وري

ناشر : گسترش علوم نوين

پدیدآور: طوبي دارابي

مديريت كيفيت و بهره وري

مديريت كيفيت و بهره وري

ناشر : ‏‫ اشرف البلاد

پدیدآور: سيدرحيم صفوي ميرمحله

مديريت كيفيت و بهره وري

مديريت كيفيت و بهره وري

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقيقات

پدیدآور: فرهاد حسين زاده لطفي