روانگرايي خاك

روانگرايي خاك

ناشر : ياوريان

پدیدآور: امين لطفي اقليم

روانگرايي خاك ناشي ار انفجار

روانگرايي خاك ناشي ار انفجار

ناشر : ‏‫ موسسه پارسا مبتكر گام اول‮‬

پدیدآور: آرش شيرمحمدي


‏‫روانگرايي خاك ها در هنگام وقوع زمين لرزه

‏‫روانگرايي خاك ها در هنگام وقوع زمين لر ...

ناشر : دانشگاه گلستان

پدیدآور: عليرضا طبرسا

مكانيزم شمع در خاك مستعد روانگرايي

مكانيزم شمع در خاك مستعد روانگرايي

ناشر : كتيبه نوين

پدیدآور: فرزاد راسخ