فيزيك براي تربيت بدني و علوم ورزشي

فيزيك براي تربيت بدني و علوم ورزشي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

پدیدآور: حيدر صادقي