مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان: تاسيسات برقي جريان ضعيف نشريه شماره 2 - 110 (تجديد نظر اول)

مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي س ...

ناشر : معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مركز داده ورزي و اطلاع رساني

پدیدآور: معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه