۷۰ الگوي يكسان از قراردادهاي مختلف و كاربردي در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كشور

۷۰ الگوي يكسان از قراردادهاي مختلف و كار ...

ناشر : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انتشارات

پدیدآور: سيدعلي صدر السادات


اطلس بافت شناسي و جنين  شناسي ميكروسكوپي دهان و دندان (براي دانشجويان مقاطع مختلف رشته هاي دندانپزشكي، علوم تشريحي، آسيب شناسي و جراحي فك و صورت)

اطلس بافت شناسي و جنين شناسي ميكروسكوپي ...

ناشر : سفيرسلامت

پدیدآور: سيدم‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن ن‍وري

بخاطر سپاري علوم مختلف (براي تمامي سنين)

بخاطر سپاري علوم مختلف (براي تمامي سنين)

ناشر : علي فراهاني

پدیدآور: علي فراهاني


بررسي، شرح و آموزش نكات كليدي سوالهاي آزمون زبان انگليسي كارشناسي ارشد رشته هاي مختلف علوم پزشكي

بررسي، شرح و آموزش نكات كليدي سوالهاي آز ...

ناشر : وزين مهر

پدیدآور: م‍ج‍ي‍د ن‍ع‍م‍ت‍ي


جايگاه حديث در علوم مختلف

جايگاه حديث در علوم مختلف

ناشر : موسسه علمي فرهنگي دارالحديث، سازمان چاپ و نشر

پدیدآور: Mahdi Mahrizi

حسگرهاي زيستي و كاربرد آن در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ

حسگرهاي زيستي و كاربرد آن در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ

ناشر : انتشارات صالحيان

پدیدآور: زهرا نظري