حقوق شهروندي؛ مجموعه قوانين و مقررات ساخت و ساز شهري توام با آخرين اصلاحات

حقوق شهروندي؛ مجموعه قوانين و مقررات ساخ ...

ناشر : ‏‫‬ فردوسي

پدیدآور: م‍ي‍رزام‍ه‍دي س‍الاري ش‍ه‍رب‍اب‍ك‍ي

حقوق شهري و قوانين شهرسازي (رشته : مديريت امور شهري)

حقوق شهري و قوانين شهرسازي (رشته : مديري ...

ناشر : پارسيان دانش‌پندار

پدیدآور: فرزانه مومن‌زاده

حقوق و قوانين شهري

حقوق و قوانين شهري

ناشر : انتخاب

پدیدآور: احمد حشمتي


حقوق و قوانين شهري

حقوق و قوانين شهري

ناشر : واصف لاهيجي

پدیدآور: صلاح شريفي

حقوق و قوانين شهري

حقوق و قوانين شهري

ناشر : انتخاب

پدیدآور: احمد حشمتي

حقوق و قوانين شهري در شهرسازي

حقوق و قوانين شهري در شهرسازي

ناشر : نشر ترخون

پدیدآور: علي عصاري