مباني جبر خطي

مباني جبر خطي

ناشر : كنكاش

پدیدآور:

مباني جبر خطي

مباني جبر خطي

ناشر : پوران پژوهش

پدیدآور: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي رض‍وان‍ي

مباني جبر خطي

مباني جبر خطي

ناشر : پوران پژوهش

پدیدآور: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي رض‍وان‍ي


مباني ماتريس ها و جبر خطي

مباني ماتريس ها و جبر خطي

ناشر : دانشگاه رازي

پدیدآور: محمدتقي درويشي

مباني ماتريس ها و جبر خطي

مباني ماتريس ها و جبر خطي

ناشر : دانشگاه صنعتي اصفهان، دفتر انتشارات

پدیدآور: بيژن طائري

‏‫مباني ماتريس‌ها و جبر خطي‬

‏‫مباني ماتريس‌ها و جبر خطي‬

ناشر : دانشگاه ايلام، انتشارات

پدیدآور: فهيمه خوش‌آهنگ قصر