110 نكته آموزشي و پرورشي: معيار برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي

110 نكته آموزشي و پرورشي: معيار برنامه ر ...

ناشر : اميرارسلان حجام رضامحله

پدیدآور: اميرارسلان حجام رضامحله

آموزگار ابتدايي: اصول و فلسفه تعليم و تربيت، روان‌شناسي پرورشي، روان‌شناسي رشد، روش‌ها و فنون تدريس، اندازه‌گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي ...

آموزگار ابتدايي: اصول و فلسفه تعليم و تر ...

ناشر : مركز نشر جهش

پدیدآور: Mohsen Talebzadeh Nobarian

ارزش‍ي‍اب‍ي  آم‍وزش‍ي : م‍ف‍اه‍ي‍م ، ال‍گ‍وه‍ا و ف‍راي‍ن‍د ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ي

ارزش‍ي‍اب‍ي آم‍وزش‍ي : م‍ف‍اه‍ي‍م ، ال‍ ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

پدیدآور: ع‍ب‍اس ب‍ازرگ‍ان ه‍رن‍دي


ارزشيابي آموزشي

ارزشيابي آموزشي

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد دانش‌پژوهان

پدیدآور: مهري فلاح‌پور

ارزشيابي آموزشي

ارزشيابي آموزشي

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد دانش پژوهان

پدیدآور: مهري فلاح پور

ارزشيابي آموزشي

ارزشيابي آموزشي

ناشر : سخنوران

پدیدآور: ربابه زماني


ارزشيابي آموزشي (مفاهيم، الگوها و طرح ها)

ارزشيابي آموزشي (مفاهيم، الگوها و طرح ها ...

ناشر : راز رضوان

پدیدآور: سيدرضا آقاپورمقدم

ارزشيابي آموزشي در نظام آموزش عالي (با تاكيد بر ارزيابي دروني)

ارزشيابي آموزشي در نظام آموزش عالي (با ت ...

ناشر : مبين انديشه

پدیدآور: عاطفه ساعدي


ارزشيابي آموزشي: كاركردها و رويكردهاي آن در نظام آموزشي

ارزشيابي آموزشي: كاركردها و رويكردهاي آن ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد كرج)

پدیدآور: رمضان جهانيان

ارزشيابي آموزشي: مفاهيم، الگوها و فرايند عملياتي

ارزشيابي آموزشي: مفاهيم، الگوها و فرايند ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

پدیدآور: عباس بازرگان هرندي