توانمندسازي و رضايت مشتري در پرتو كار تيمي در سازمان ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


توانمندسازي و رضايت مشتري در پرتو كار تيمي در سازمان ها

توانمندسازي و رضايت مشتري در پرتو كار تي ...

ناشر : مهر نورا

غ‍لام‍رض‍ا درب‍ن‍دي طال‍ق‍ان‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال