استراتژي بازاريابي بين المللي

استراتژي بازاريابي بين المللي

ناشر : ترمه

پدیدآور: شيرزاد فرهيخته

‏‫بازاريابي بين المللي‮

‏‫بازاريابي بين المللي‮

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

پدیدآور: ناصر آزاد


بازاريابي بين المللي

بازاريابي بين المللي

ناشر : مهدي ياوري فرد

پدیدآور: مهدي ياوري فرد

بازاريابي بين المللي

بازاريابي بين المللي

ناشر : مهدي ياوري فرد

پدیدآور: مهدي ياوري فرد

بازاريابي بين المللي

بازاريابي بين المللي

ناشر : انتشارات مهاتما گاندي

پدیدآور:


بازاريابي بين المللي

بازاريابي بين المللي

ناشر : زرين كلك آفتاب

پدیدآور: علي محمد ايزدي

بازاريابي بين المللي

بازاريابي بين المللي

ناشر : قلم همت

پدیدآور: سيدمحمد موسوي شاهرودي

بازاريابي بين المللي

بازاريابي بين المللي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

پدیدآور: محمدعلي بابايي زكليكي


بازاريابي بين المللي

بازاريابي بين المللي

ناشر : سنجش و دانش

پدیدآور: كبري ويسي

بازاريابي بين المللي

بازاريابي بين المللي

ناشر : انتشارات سنجش و دانش

پدیدآور: احمد اخوان ضيا بري

بازاريابي بين المللي (بازاريابي جهاني)

بازاريابي بين المللي (بازاريابي جهاني)

ناشر : شهرآشوب

پدیدآور: م‍ح‍م‍درض‍ا دادخ‍واه