اشك شوق : شهيد جلال افشار

اشك شوق : شهيد جلال افشار

ناشر : آواي شهر

پدیدآور: حسن همتيان

شهيد جلال افشار

شهيد جلال افشار

ناشر : سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

پدیدآور: حسين حميدي