افسانه دف : آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف : آموزش دف نوازي براساس مقامها ...

ناشر : مشاهير هنر

پدیدآور: اع‍ظم ال‍س‍ادات طاي‍ف‍ه م‍رس‍ل

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : موسيقي عارف

پدیدآور: اعظم السادات طايفه مرسل

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : تصنيف

پدیدآور: اعظم السادات طايفه مرسل


افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : تصنيف

پدیدآور: اعظم السادات طايفه مرسل

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : نشر هستان

پدیدآور: اع‍ظم ال‍س‍ادات طاي‍ف‍ه م‍رس‍ل