راهنماي آسان تحليل عاملي

راهنماي آسان تحليل عاملي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

پدیدآور: سيدجلال صدرالسادات