آموزش گام  به  گام برنامه نويسي پيشرفته با پايتون

آموزش گام به گام برنامه نويسي پيشرفته ...

ناشر : فناوري نوين

پدیدآور: رم‍ض‍ان ع‍ب‍اس ن‍ژاد ورزي

آموزش گام  به  گام برنامه نويسي گرافيك در پايتون

آموزش گام به گام برنامه نويسي گرافيك د ...

ناشر : فناوري نوين

پدیدآور: رم‍ض‍ان ع‍ب‍اس ن‍ژاد ورزي

آموزش گام به گام برنامه نويسي پايتون

آموزش گام به گام برنامه نويسي پايتون

ناشر : فناوري نوين

پدیدآور: ج‍واد وح‍ي‍دي