فناوري رنگ

فناوري رنگ

ناشر : ارژن

پدیدآور: عليرضا حيدرفدايي

فناوري رنگ و پوشش

فناوري رنگ و پوشش

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فراهان‬

پدیدآور: حسن فتحي نژاد جيرندهي


مجموعه واژه هاي مهندسي بسپار شاخه علوم و فناوري رنگ: برگرفته از فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸

مجموعه واژه هاي مهندسي بسپار شاخه علوم و ...

ناشر : فرهنگستان زبان و ادب فارسي، گروه نشر آثار

پدیدآور: