هنر تحريم ها : نگاهي از درون ميدان

هنر تحريم ها : نگاهي از درون ميدان

ناشر : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات سروش

پدیدآور: ريچارد نفيو