راهنماي آزمايشگاه كشت سلول و بافت گياهي

راهنماي آزمايشگاه كشت سلول و بافت گياهي

ناشر : آييژ

پدیدآور: اب‍راه‍ي‍م م‍ح‍م‍دي گ‍ل ت‍پ‍ه

كشت بافت و سلول گياهي

كشت بافت و سلول گياهي

ناشر : دانشگاه تهران

پدیدآور: بدرالدين ابراهيم سيدطباطبايي

كشت سلول و بافت گياهي "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

كشت سلول و بافت گياهي "مرجع دانشگاهي (دك ...

ناشر : مدرسان برتر

پدیدآور: دپارتمان كشاورزي مدرسان برتر


كشت سلول، بافت و اندام گياهي

كشت سلول، بافت و اندام گياهي

ناشر : دانشگاه هرمزگان، انتشارات

پدیدآور: داوود صمصام پور

كشت سلول، بافت و اندام گياهي

كشت سلول، بافت و اندام گياهي

ناشر : آييژ

پدیدآور: ‏‫اولوف ال.‬ گامبورگ

مباني كشت سلول، بافت و اندام گياهي

مباني كشت سلول، بافت و اندام گياهي

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

پدیدآور: ‏‫سونيل دي.‬ پوروهيت