مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق: فلسفه مرگ و زندگي در آينه ادبيات ايران و عراق (مطالعه موردي: بررسي اشعار خيام، شاعر اي

مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي مير ...

ناشر : مجمع ذخائر اسلامي

پدیدآور: دبيرخانه اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران

مرگ (مجموعه مقالات)

مرگ (مجموعه مقالات)

ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات

پدیدآور: فرانسيس بيكن


نفس و بدن پيش و پس از مرگ: مجموعه مقالات همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن

نفس و بدن پيش و پس از مرگ: مجموعه مقالات ...

ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

پدیدآور: محمدباقر انصاري

نفس و بدن پيش و پس از مرگ: مجموعه مقالات همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن

نفس و بدن پيش و پس از مرگ: مجموعه مقالات ...

ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

پدیدآور: محمدباقر انصاري