پژوهش هايي در مورد هنر روايتگري در قصه هاي هزار و يك شب

پژوهش هايي در مورد هنر روايتگري در قصه ه ...

ناشر : دانشگاه لرستان

پدیدآور: داوود سلمان شويلي

چهل شب از هزار و يك شب : بهترين قصه هاي هزار و يك شب

چهل شب از هزار و يك شب : بهترين قصه هاي ...

ناشر : ذكر

پدیدآور: م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍م‍س


قصه هاي پندآموز و شيرين هزار و يك شب

قصه هاي پندآموز و شيرين هزار و يك شب

ناشر : نشر عقيل

پدیدآور: نفيسه نوري

قصه هاي شيرين هزار و يك  شب

قصه هاي شيرين هزار و يك شب

ناشر : پيدايش

پدیدآور: محمدعلي بني اسدي

قصه هاي شيرين هزار و يك شب

قصه هاي شيرين هزار و يك شب

ناشر : نشر پيدايش

پدیدآور: نرگس آبيار


قصه هاي شيرين هزار و يك شب

قصه هاي شيرين هزار و يك شب

ناشر : نشر پيدايش

پدیدآور: نرگس آبيار

قصه هاي هزار و يك شب

قصه هاي هزار و يك شب

ناشر : پيدايش

پدیدآور: نرگس آبيار

قصه هاي هزار و يك شب

قصه هاي هزار و يك شب

ناشر : ملينا

پدیدآور: مرضيه شيرواني


قصه هاي هزار و يك شب

قصه هاي هزار و يك شب

ناشر : آفتاب طوس

پدیدآور: ع‍ب‍دال‍ل‍طي‍ف طس‍وج‍ي ت‍ب‍ري‍زي

قصه هاي هزار و يك نصف شب

قصه هاي هزار و يك نصف شب

ناشر : نقش و نگار

پدیدآور: اب‍راه‍ي‍م ره‍ا

قصه ي اساطير: بررسي و توضيح هزار و يك شب و قصه هاي ايراني بر اساس مباني اسطوره ها

قصه ي اساطير: بررسي و توضيح هزار و يك شب ...

ناشر : آموت

پدیدآور: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي ع‍ل‍وم‍ي