امام در سنگر نماز

امام در سنگر نماز

ناشر : ستاد اقامه نماز و احياي زكات

پدیدآور: روح الله خميني