آرزوي بزرگ كرم كوچولو

آرزوي بزرگ كرم كوچولو

ناشر : انتشارات شاه چراغ (ع)

پدیدآور: بابك حيدري

ببر كوچولو با كرم هاي دندان مبارزه كرد

ببر كوچولو با كرم هاي دندان مبارزه كرد

ناشر : انتشارات دكتر نيك

پدیدآور: Yuanjie Zheng

خاطرات كرم كوچولو

خاطرات كرم كوچولو

ناشر : غنچه

پدیدآور: افسانه شعبان نژاد


روشنا، كرم شب تاب كوچولو

روشنا، كرم شب تاب كوچولو

ناشر : سروينه

پدیدآور: جسيكا كولاسو

سيب و كرم كوچولو

سيب و كرم كوچولو

ناشر : پيدايش

پدیدآور: طاهره خردور

قصه هاي جورواجور (سيب و كرم كوچولو)

قصه هاي جورواجور (سيب و كرم كوچولو)

ناشر : پيدايش

پدیدآور: طاهره خردرو


كرم كوچولو

كرم كوچولو

ناشر : نسل نوانديش، من و كيميا

پدیدآور: شيرين شيخي

كرم كوچولو

كرم كوچولو

ناشر : كتاب ريرا

پدیدآور: محمد عطايي

كرم كوچولو و دوستان

كرم كوچولو و دوستان

ناشر : نشر فانوس

پدیدآور: مينا مستري


من يك كرم ابريشم كوچولو هستم

من يك كرم ابريشم كوچولو هستم

ناشر : تيمورزاده، كتابهاي حاجي لك لك

پدیدآور: فرانسوا كروزا

مورچه كوچولو، كرم چاقالو

مورچه كوچولو، كرم چاقالو

ناشر : قدياني ، كتابهاي بنفشه

پدیدآور: بيژن نامجو