ارزشيابي كيفيت در برنامه درسي( با تاكيد بر آموزش عالي)

ارزشيابي كيفيت در برنامه درسي( با تاكيد ...

ناشر : انتشارات آموزشي و پژوهشي بوعلي

پدیدآور: حميدرضا خدابخشي

ارزيابي كيفيت آموزش عالي در ايران: كاربردي از "نظريه مبنايي" (GT)

ارزيابي كيفيت آموزش عالي در ايران: كاربر ...

ناشر : موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

پدیدآور: مقصود فراستخواه

ارزيابي كيفيت در آموزش عالي ايران از انديشه تا عمل

ارزيابي كيفيت در آموزش عالي ايران از اند ...

ناشر : پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

پدیدآور: ع‍ب‍اس ب‍ازرگ‍ان ه‍رن‍دي


الگويي براي ارزشيابي كيفيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي ايران

الگويي براي ارزشيابي كيفيت سيستم هاي ياد ...

ناشر : موسسه آموزش عالي مهر البرز

پدیدآور: ع‍ب‍اس ب‍ازرگ‍ان ه‍رن‍دي

تضمين كيفيت در آموزش عالي

تضمين كيفيت در آموزش عالي

ناشر : شاپرك سرخ

پدیدآور: فريبا عدلي

حكمراني معرفت شناسانه در آموزش عالي: ارتقاي كيفيت دانشگاه ها در راستاي توسعه

حكمراني معرفت شناسانه در آموزش عالي: ارت ...

ناشر : موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

پدیدآور: جواد پوركريمي


رهبري و مديريت كيفيت در آموزش عالي

رهبري و مديريت كيفيت در آموزش عالي

ناشر : دانشگاه ايوانكي

پدیدآور: سيدم‍ح‍م‍د م‍ي‍رك‍م‍ال‍ي

فرهنگ ارزيابي كيفيت در آموزش عالي

فرهنگ ارزيابي كيفيت در آموزش عالي

ناشر : بنياد دانشنامه نگاري ايران

پدیدآور: سيديوسف حجازي


كيفيت در آموزش عالي

كيفيت در آموزش عالي

ناشر : سخنوران

پدیدآور: مهدي تقوايي

كيفيت در آموزش عالي

كيفيت در آموزش عالي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

پدیدآور: محمد يمني دوزي سرخابي

كيفيت در آموزش عالي

كيفيت در آموزش عالي

ناشر : پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

پدیدآور: ن‍ع‍م‍ت ال‍ل‍ه ع‍زي‍زي