شيوه نهنگ (قدرت ارتباطات مثبت)

شيوه نهنگ (قدرت ارتباطات مثبت)

ناشر : نسل نوانديش

پدیدآور: كن بلانچارد

شيوه ي نهنگ

شيوه ي نهنگ

ناشر : نسل نوانديش

پدیدآور: جيم بالارد