ترجمه متون مطبوعاتي (۱)

ترجمه متون مطبوعاتي (۱)

ناشر : پيام دانشگاهي

پدیدآور: محمد جمشيد

 ترجمه متون مطبوعاتي (۲)

ترجمه متون مطبوعاتي (۲)

ناشر : پيام دانشگاهي

پدیدآور: آرش جعفري نژاد

ترجمه كامل كتاب خواندن متون مطبوعاتي رشته مترجمي زبان انگليسي دانشگاه پيام نور

ترجمه كامل كتاب خواندن متون مطبوعاتي رشت ...

ناشر : حقوق اسلامي

پدیدآور: محمدحسن تحريريان


ترجمه متون مطبوعاتي (1)

ترجمه متون مطبوعاتي (1)

ناشر : سيميا

پدیدآور: فرناز وفايي ديزجي

ترجمه متون مطبوعاتي (1) (رشته مترجمي زبان انگليسي)

ترجمه متون مطبوعاتي (1) (رشته مترجمي زبا ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: رضا نيلي پور

ترجمه متون مطبوعاتي (2)

ترجمه متون مطبوعاتي (2)

ناشر : سيميا

پدیدآور: اكرم اطيابي


ترجمه متون مطبوعاتي (2) (رشته مترجمي زبان انگليسي)

ترجمه متون مطبوعاتي (2) (رشته مترجمي زبا ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: رضا نيلي پور

ترجمه متون مطبوعاتي 1

ترجمه متون مطبوعاتي 1

ناشر : سرافرازان البرز

پدیدآور: فاطمه مرادي

ترجمه متون مطبوعاتي ۲

ترجمه متون مطبوعاتي ۲

ناشر : انتشارات راه

پدیدآور: فهيمه فتحي


ترجمه و راهنماي ترجمه متون مطبوعاتي (1)

ترجمه و راهنماي ترجمه متون مطبوعاتي (1)

ناشر : پيام دانشگاهي

پدیدآور: محمد جمشيد

ترجمه و راهنماي ترجمه متون مطبوعاتي (2)

ترجمه و راهنماي ترجمه متون مطبوعاتي (2)

ناشر : پيام دانشگاهي

پدیدآور: فرزاد عزيزي