تشريح كامل مسايل مفاهيم كاربردي آمار و احتمالات

تشريح كامل مسايل مفاهيم كاربردي آمار و ا ...

ناشر : آييژ

پدیدآور: ك‍اوه ع‍ب‍دال‍ل‍ه زاده

مفاهيم آمار و احتمالات

مفاهيم آمار و احتمالات

ناشر : نشر مشهد

پدیدآور: عبدالمجيد رضايي

مفاهيم آمار و احتمالات

مفاهيم آمار و احتمالات

ناشر : دانشگاه شاهد

پدیدآور: حسن اميري اوغان


مفاهيم كاربردي آمار و احتمالات مطابق با ريزبرنامه مصوب دانشگاهي (با تجديدنظر كامل)

مفاهيم كاربردي آمار و احتمالات مطابق با ...

ناشر : آييژ

پدیدآور: ك‍اوه ع‍ب‍دال‍ل‍ه زاده