آشنايي با تنظيم بازار : نظريه، راهبرد و اجرا |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آشنايي با تنظيم بازار : نظريه، راهبرد و اجرا

آشنايي با تنظيم بازار : نظريه، راهبرد و ...

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

م‍ح‍م‍د ص‍ف‍ار

قیمت کتاب سیتی : ۴۱۰۰۰۰۰ ریال