صدا بازيگر

صدا بازيگر

ناشر : فيض كاشاني

پدیدآور: مجيد حبيبي

صدا و بيان براي بازيگر (1)

صدا و بيان براي بازيگر (1)

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

پدیدآور: داود دانشور