سرپرست دبيرخانه: مطابق با استاندارد مهارت سرپرست دبيرخانه شماره استاندارد ۲/۱/۹۸/۰۰- ۳ قابل استفاده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0