ضد شورش در افغانستان

ضد شورش در افغانستان

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا،انتشارات دافوس

پدیدآور: محمدحسين قرباني زواره