اقتصاد مقاومتي و بهره وري با رويكرد منابع انساني

اقتصاد مقاومتي و بهره وري با رويكرد مناب ...

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص)

پدیدآور: مرتضي پيراسته