اصول حسابرسي( ۱) بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران : همراه با بيش از يكصد و شصت نكته بسيار مهم و تست هاي كنكور سراسري و...

اصول حسابرسي( ۱) بر اساس استانداردهاي حس ...

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

پدیدآور: ن‍ادر ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ي‌

اصول حسابرسي«۲» : همراه با پرسش هاي چهارگزينه اي بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران

اصول حسابرسي«۲» : همراه با پرسش هاي چهار ...

ناشر : ترمه

پدیدآور: علي اسماعيل‌زاده‌ مقري

حسابرسي (1): بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران

حسابرسي (1): بر اساس استانداردهاي حسابرس ...

ناشر : نگاه دانش

پدیدآور: شكراله خواجوي


حسابرسي دولتي بر اساس استانداردهاي حسابرسي دولتي در ايران و دستورالعمل هاي صادره از سوي ديوان محاسبات عمومي كشور ...

حسابرسي دولتي بر اساس استانداردهاي حسابر ...

ناشر : مجال

پدیدآور: ن‍اص‍ر ف‍ولادي‌ ن‍س‍ب‌

حسابرسي دولتي: بر اساس استانداردهاي حسابرسي دولتي در ايران و دستورالعمل هاي ديوان محاسبات عمومي كشور...

حسابرسي دولتي: بر اساس استانداردهاي حساب ...

ناشر : مجال

پدیدآور: ن‍اص‍ر ف‍ولادي‌ ن‍س‍ب‌


حسابرسي دولتي: بر اساس استانداردهاي حسابرسي دولتي در ايران ودستورالعمل هاي صادره از سوي ديوان محاسبات عمومي كشور...

حسابرسي دولتي: بر اساس استانداردهاي حساب ...

ناشر : مجال

پدیدآور: ن‍اص‍ر ف‍ولادي‌ ن‍س‍ب‌