سيستم ها و كنترل كننده هاي فازي-عصبي تطبيقي نوع دوم

سيستم ها و كنترل كننده هاي فازي-عصبي تطب ...

ناشر : دانشگاه بناب،انتشارات

پدیدآور: اردشير محمدزاده

سيستم هاي عصبي فازي

سيستم هاي عصبي فازي

ناشر : انتشارات نوروزي

پدیدآور: محمدصابر ايرجي


كاربرد سيستم هاي هوشمند شبكه عصبي و فازي در تشخيص بيماري ها

كاربرد سيستم هاي هوشمند شبكه عصبي و فازي ...

ناشر : انتشارات ماهواره

پدیدآور: مائده محمدزاده چمازكتي

مدل سازي سري داده ها: راهنماي كاربردي مدل هاي برنامه ريزي بيان ژن، سيستم استنتاج فازي، شبكه بيزين، شبكه عصبي مصنوعي، ...

مدل سازي سري داده ها: راهنماي كاربردي مد ...

ناشر : دانشگاه تبريز

پدیدآور: محمدتقي اعلمي