سنجش فاكتورهاي آمادگي جسماني در مدارس

سنجش فاكتورهاي آمادگي جسماني در مدارس

ناشر : انتشارات ملومه

پدیدآور: اكرم زماني

سنجش فاكتورهاي آمادگي جسماني و نحوه برگزاري مسابقات

سنجش فاكتورهاي آمادگي جسماني و نحوه برگز ...

ناشر : ارشد سپاهان

پدیدآور: عبدالمهدي نصيرزاده


علم تمرين و فاكتورهاي آمادگي جسماني

علم تمرين و فاكتورهاي آمادگي جسماني

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

پدیدآور: هيوا بهرام فرد

فاكتورهاي آمادگي جسماني

فاكتورهاي آمادگي جسماني

ناشر : سخنوران

پدیدآور: شيوا شاهرخيان

فاكتورهاي آمادگي جسماني و آنتروپومتريكي در بين ورزشكاران

فاكتورهاي آمادگي جسماني و آنتروپومتريكي ...

ناشر : پژوهندگان راه دانش

پدیدآور: فاطمه نيك‌سرشت