آن سوي سنگ و پرنده (تاملي در چند داستان شاهنامه) ايرج - رستم و سهراب - رستم و اسفنديار - سياوش و كيخسرو)

آن سوي سنگ و پرنده (تاملي در چند داستان ...

ناشر : دستان

پدیدآور: منصور خسروي‌مقدم

پنج گنج فردوسي (داستان رستم و سهراب)

پنج گنج فردوسي (داستان رستم و سهراب)

ناشر : آتليه هنر

پدیدآور: ابوالقاسم فردوسي


داستان رستم و سهراب

داستان رستم و سهراب

ناشر : سمير

پدیدآور: شهلا انساني

داستان رستم و سهراب

داستان رستم و سهراب

ناشر : سخن

پدیدآور: محمد افشين‌وفايي


داستان رستم و سهراب

داستان رستم و سهراب

ناشر : توس

پدیدآور: مرشدعباس زريري

داستان رستم و سهراب

داستان رستم و سهراب

ناشر : كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

پدیدآور: جعفر ابراهيمي

داستان رستم و سهراب

داستان رستم و سهراب

ناشر : سمير

پدیدآور: ش‍ه‍لا ان‍س‍ان‍ي‌


‏‫داستان رستم و سهراب‮

‏‫داستان رستم و سهراب‮

ناشر : انتشارات اسدزاده

پدیدآور: هوشنگ اسدزاده

داستان رستم و سهراب ابوالقاسم فردوسي

داستان رستم و سهراب ابوالقاسم فردوسي

ناشر : ‌ نشر سخن

پدیدآور: پژمان فيروزبخش

داستان رستم و سهراب(توس)

داستان رستم و سهراب(توس)

ناشر : توس

پدیدآور: مرشد عباس