ارزشيابي و طبقه‌بندي مشاغل در بخش مشمول قانون كار

ارزشيابي و طبقه‌بندي مشاغل در بخش مشمول ...

ناشر : شركت تحقيقاتي انتشاراتي دانشيار، نشر استاديار

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ك‍رم‌ ب‍ي‍گ‍ي‌