تروريسم عاشقانه: خود- مردم‌نگاري خشونت خانوادگي، قرباني شدن و زنده ماندن (در قالب دو سرنوشت واقعي)

تروريسم عاشقانه: خود- مردم‌نگاري خشونت خ ...

ناشر : نشر فرمهر

ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د دل‍خ‍واه‌

خشونت خانوادگي

خشونت خانوادگي

ناشر : كوي كوثر

مريم صدقي

خشونت خانوادگي عليه زنان

خشونت خانوادگي عليه زنان

ناشر : رشد فرهنگ

‌ رقيه آقايي پيش‌رباط


خشونت خانوادگي عليه زنان و كودكان

خشونت خانوادگي عليه زنان و كودكان

ناشر : نگارستان انديشه

ميترا خاقاني‌فرد


سبك زندگي نبوي : نفي خشونت خانوادگي

سبك زندگي نبوي : نفي خشونت خانوادگي

ناشر : دريا

م‍ص‍طف‍ي‌ دل‍ش‍اد ت‍ه‍ران‍ي‌


مردسالاري و خشونت خانوادگي

مردسالاري و خشونت خانوادگي

ناشر : علي حسين‌پور

علي حسين‌پور