انقلاب صنعتي چهارم

انقلاب صنعتي چهارم

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

پدیدآور: كلاوس شواب

انقلاب صنعتي چهارم

انقلاب صنعتي چهارم

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

پدیدآور: كلاوس شواب

انقلاب صنعتي چهارم

انقلاب صنعتي چهارم

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد

پدیدآور: كلاوس شواب


انقلاب صنعتي چهارم

انقلاب صنعتي چهارم

ناشر : كتاب آزاد

پدیدآور: محسن محمودي

انقلاب صنعتي چهارم

انقلاب صنعتي چهارم

ناشر : ايران‌بان

پدیدآور: طوفان عزيزي

انقلاب صنعتي چهارم

انقلاب صنعتي چهارم

ناشر : انتشارات آرنا

پدیدآور: كلاوس شواب


انقلاب صنعتي چهارم و آينده مشاغل

انقلاب صنعتي چهارم و آينده مشاغل

ناشر : آريا نقش

پدیدآور: نيك ها. ام. وان دام

‏‫به سوي صنعت ۴.۰‬ : مؤلفه هاي بنيادين شكل دهي به انقلاب صنعتي چهارم

‏‫به سوي صنعت ۴.۰‬ : مؤلفه هاي بنيادين ش ...

ناشر : سازمان مديريت صنعتي، انتشارات

پدیدآور: كلاوس شواب

‏‫دانشگاه هاي نسل سوم در انقلاب صنعتي چهارم‮‬

‏‫دانشگاه هاي نسل سوم در انقلاب صنعتي چه ...

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

پدیدآور: اي‍رج‌ ن‍ب‍ي‌پ‍ور


زنجيره‎ تامين در انقلاب صنعتي چهارم: از قفسه هاي انبار تا گسترش در جهان

زنجيره‎ تامين در انقلاب صنعتي چهارم: از ...

ناشر : سازمان مديريت صنعتي، انتشارات

پدیدآور: احمد جعفرنژاد

مطالعات الگوبرداري انقلاب صنعتي چهارم

مطالعات الگوبرداري انقلاب صنعتي چهارم

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

پدیدآور: شهره مهرآسا