استراتژي بازاريابي

استراتژي بازاريابي

ناشر : مرواريد پارسه

پدیدآور: حسين سپهسالاري

استراتژي بازاريابي

استراتژي بازاريابي

ناشر : پژوهشكده مديريت سما

پدیدآور: سيدمحمد اعرابي


استراتژي بازاريابي امروزي

استراتژي بازاريابي امروزي

ناشر : دنيا

پدیدآور: احمد حيدريان

استراتژي بازاريابي با رويكردي تصميم محور

استراتژي بازاريابي با رويكردي تصميم محور

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

پدیدآور: اورويل‌ واكر

استراتژي بازاريابي با رويكردي تصميم محور

استراتژي بازاريابي با رويكردي تصميم محور

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

پدیدآور: سيدمحمد اعرابي


استراتژي بازاريابي بين المللي

استراتژي بازاريابي بين المللي

ناشر : ترمه

پدیدآور: شيرزاد فرهيخته


استراتژي بازاريابي جهاني

استراتژي بازاريابي جهاني

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

پدیدآور: محمد حقيقي

استراتژي بازاريابي در عملكرد نوآوري شركت هاي كوچك و متوسط smes

استراتژي بازاريابي در عملكرد نوآوري شركت ...

ناشر : سبز رايان گستر

پدیدآور: مرتضي نوروزي

استراتژي بازاريابي ديجيتال : رويكردي يكپارچه به بازاريابي آنلاين

استراتژي بازاريابي ديجيتال : رويكردي يكپ ...

ناشر : آموزشي تاليفي ارشدان

پدیدآور: سايمون كينگزنورث