پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : آوين

پدیدآور: رابرت تي كيوساكي

پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : طاهريان

پدیدآور: شارون.ال لشتر

پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : هلال نقره اي

پدیدآور: ‏‫ راب‍رت‌ تي.‬ ك‍ي‍وس‍اك‍ي‌


پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : انتشارات روياي سبز

پدیدآور: ‏‫ راب‍رت‌ تي.‬ ك‍ي‍وس‍اك‍ي‌

پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : زرين كلك آفتاب

پدیدآور: ‏‫ راب‍رت‌ تي.‬ ك‍ي‍وس‍اك‍ي‌

پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : تميشه

پدیدآور: مهشيد آريايي


پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : پر

پدیدآور: ‏‫ راب‍رت‌ تي.‬ ك‍ي‍وس‍اك‍ي‌

پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : هنارس

پدیدآور: ‏‫ راب‍رت‌ تي.‬ ك‍ي‍وس‍اك‍ي‌

پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : برات علم

پدیدآور: ‏‫ راب‍رت‌ تي.‬ ك‍ي‍وس‍اك‍ي‌


پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : آسمان كبود

پدیدآور: ‏‫ راب‍رت‌ تي.‬ ك‍ي‍وس‍اك‍ي‌

پدر پولدار، پدر بي پول

پدر پولدار، پدر بي پول

ناشر : انتشارات اسماءالزهرا

پدیدآور: ‏‫ راب‍رت‌ تي.‬ ك‍ي‍وس‍اك‍ي‌

پدر پولدار، پدر بي پول: آنچه والدين پولدار به بچه هاي خود درباره ي پول مي آموزند و والدين تهي دست...

پدر پولدار، پدر بي پول: آنچه والدين پولد ...

ناشر : ترانه

پدیدآور: غلامحسين سديرعابدي