درمان وابسته به پذيرش و تعهد اكت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


معرفي درمان هاي رفتاري و شناختي نسل هاي اول و دوم و سوم با تاكيد بر درمان  وابسته به پذيرش و تعهد ( اكت)

معرفي درمان هاي رفتاري و شناختي نسل هاي ...

ناشر : دوران

ع‍ل‍ي اك‍ب‍ر س‍ي‍ف

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰ ریال

درمان وابسته به پذيرش و تعهد اكت

درمان وابسته به پذيرش و تعهد اكت

ناشر : ديدار

علي اكبر

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰ ریال

درمان وابسته به پذيرش و تعهد اكت

درمان وابسته به پذيرش و تعهد اكت

ناشر : ديدار

استيون سي هيز

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال