مديريت استراتژيك در بازرگاني صنايع و بخش دولتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت استراتژيك در بازرگاني صنايع و بخش دولتي

مديريت استراتژيك در بازرگاني صنايع و بخش ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد كرمان

م‍ه‍دي اب‍راه‍ي‍م‍ي ن‍ژاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال