مباني انرژي و روش‌هاي حساب تغييرات در تحليل اجزاء محدود

مباني انرژي و روش‌هاي حساب تغييرات در تحليل اجزاء محدود

ناشر : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

- نويسنده: سيدبهرام بهشتي‌اول

قیمت : ۱۱۲۰۰۰ ریال

‏‫مباني تحليل اجزاء محدود

‏‫مباني تحليل اجزاء محدود

ناشر : دانشگاه ياسوج

- نويسنده: ‏‫ديويد وي.‬ هاتن - نويسنده: David V. Hutton

قیمت : ۰ ریال