۵۴ شيوه مديريت تغيير در كار

۵۴ شيوه مديريت تغيير در كار

ناشر : سيمين

- نويسنده: مايكل واش - نويسنده: Michael Wash

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال