شبكه خرد

شبكه خرد

ناشر : كتاب گوهريان

- نويسنده: استيو بنتون - نويسنده: Steve Benton

قیمت : ۰ ریال

گوهر خرد

گوهر خرد

ناشر : كلك آزادگان

- مترجم: فريبا مقدم - نويسنده: جي.پي.واسواني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

گوهر كلامي از انسان‌هاي خردمند

گوهر كلامي از انسان‌هاي خردمند

ناشر : جوهر حيات

- نويسنده: ‏‫علي‬ ‏‫اميدي‬

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال


گ‍وه‍ره‍اي‌ خ‍رد ب‍راي‌ خ‍ان‍واده‌

گ‍وه‍ره‍اي‌ خ‍رد ب‍راي‌ خ‍ان‍واده‌

ناشر : ك‍ت‍اب‍س‍راي‌ ت‍ن‍دي‍س‌

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال

گ‍وه‍ره‍اي‌ خ‍رد ب‍راي‌ زن‍دگ‍ي‌ ش‍اد

گ‍وه‍ره‍اي‌ خ‍رد ب‍راي‌ زن‍دگ‍ي‌ ش‍اد

ناشر : ك‍ت‍اب‍س‍راي‌ ت‍ن‍دي‍س‌

- نويسنده: پرومود باترا - نويسنده: Promod Batra

قیمت : ۹۰۰۰ ریال

گ‍وه‍ره‍اي‌ خ‍رد ب‍راي‌ م‍دي‍ران‌

گ‍وه‍ره‍اي‌ خ‍رد ب‍راي‌ م‍دي‍ران‌

ناشر : ك‍ت‍اب‍س‍راي‌ ت‍ن‍دي‍س‌

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال