10 گناه نابخشودني در بازاريابي: نشانه‌ها و راهكارها

10 گناه نابخشودني در بازاريابي: نشانه‌ها و راهكارها

ناشر : آموخته

- مترجم: محمد دليلي - نويسنده: فيليپ كاتلر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

طبيعت گناه‌آلود

طبيعت گناه‌آلود

ناشر : ساوالان ايگيدلري

- نويسنده: فاضل بشارتي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


گناه دل

گناه دل

ناشر : چويل

- شاعر: مسعود رفيعي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال