‏‫بررسي بازتاب مكتب‌هاي ادبي در اشعار استاد شهريار

‏‫بررسي بازتاب مكتب‌هاي ادبي در اشعار استاد شهريار

ناشر : استاد شهريار

- نويسنده: عادل نور‌آذر عبابگلو

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

درس‌گفتارهايي درباره مكتب‌هاي ادبي

درس‌گفتارهايي درباره مكتب‌هاي ادبي

ناشر : دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

- نويسنده: ناصر عليزاده

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


مكتب‌هاي ادبي

مكتب‌هاي ادبي

ناشر : موسسه انتشارات نگاه

- نويسنده: رضا سيدحسيني

قیمت : ۰ ریال

مكتب‌هاي ادبي

مكتب‌هاي ادبي

ناشر : نشر قطره

- نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


مكتب‌هاي ادبي جهان

مكتب‌هاي ادبي جهان

ناشر : فاطمي

- نويسنده: م‍ري‍م‌ ح‍س‍ي‍ن‍ي‌

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

مكتب‌هاي ادبي: «در تئاتر»

مكتب‌هاي ادبي: «در تئاتر»

ناشر : انتشارات نظري

- نويسنده: ايرج افشاري اصل

قیمت : ۰ ریال

‏‫مكتب‌هاي ادبي‏‫: پژوهشي انتقادي ـ كاربردي در مكتب‌هاي ادبي

‏‫مكتب‌هاي ادبي‏‫: پژوهشي انتقادي ـ كاربردي در مكتب‌هاي ادبي

ناشر : كتاب آمه

- نويسنده: ع‍ل‍ي‌ ت‍س‍ل‍ي‍م‍ي‌

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مكتب‌هاي ادبيات تطبيقي

مكتب‌هاي ادبيات تطبيقي

ناشر : مينوفر

- نويسنده: سعيد علوش

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال