ارتقاي درون‌مايه مديريتي كسب‌ و كارهاي كوچك

ارتقاي درون‌مايه مديريتي كسب‌ و كارهاي كوچك

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

قیمت : ۰ ریال

‏‫كارپژوهي و بهداشت رواني در محيط كار: پودمان سرپرستي مديريت كسب و كارهاي كوچك

‏‫كارپژوهي و بهداشت رواني در محيط كار: پودمان سرپرستي مديريت كسب و كارهاي كوچك

ناشر : مشاوران صعود ماهان

- نويسنده: م‍ح‍م‍ود س‍اع‍ت‍چ‍ي‌

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مديريت كسب و كارهاي كوچك

مديريت كسب و كارهاي كوچك

ناشر : رادان

- نويسنده: مقتدالانام روانبخش

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال